Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  [14 มิถุนายน 2561]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9  [14 มิถุนายน 2561]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมกับคณะนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดพิจิตร  [13 มิถุนายน 2561]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมกับคณะนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดนครสวรรค์  [13 มิถุนายน 2561]
 
พิธีเปิดงาน "OTOP Midyear 2018" เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม  [13 มิถุนายน 2561]
 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  [13 มิถุนายน 2561]
 
116 ปี กรมชลประทาน  [13 มิถุนายน 2561]
 
การฝึกอบรม หลักสูตร "การแกะสลักผักจิ้ม" โดย ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง  [13 มิถุนายน 2561]
 
เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว การแข่งขันฟุตบอล 6 คน พระรามคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561  [06 มิถุนายน 2561]
 
นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำบุคลากรกรมฯ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ จังหวัดพิจิตร  [06 มิถุนายน 2561]
 
ร่วมแสดงความยินดี 72 ปี กรมธนารักษ์  [05 มิถุนายน 2561]
 
การฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ"  [05 มิถุนายน 2561]
 
Kick off ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม  [05 มิถุนายน 2561]
 
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัมนาพื้นที่ ครั้งที่ 45/61  [05 มิถุนายน 2561]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"  [05 มิถุนายน 2561]
 
โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ ครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง  [05 มิถุนายน 2561]
 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนาม MOU กับเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [05 มิถุนายน 2561]
 
ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ทำคุณความดีต่อชมรม  [05 มิถุนายน 2561]
 
นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวบริษัทบาเนีย (ประเทศไทย)  [05 มิถุนายน 2561]
 
Kick off ครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม  [05 มิถุนายน 2561]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++