ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
10 ม.ค. 2557 ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สระบุรี 6 *
19 ธ.ค 2556 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน ระยอง 6 *
06 พ.ย 2556 ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 6 *
06 พ.ย 2556 ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 6 *
06 พ.ย 2556 ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 6 *
19 ก.ค. 2556 ผังเมืองรวมชุมชนหัวดง อุตรดิตถ์ 6 *
09 พ.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 6 *
09 พ.ค 2556 ผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6 *
03 พ.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา นราธิวาส 6 *
02 เม.ย. 2556 ผังเมืองรวมชุมชนโชคชัย นครราชสีมา 6 *
02 เม.ย. 2556 ผังเมืองรวมชุมชนด่านเกวียน นครราชสีมา 6 *
28 มี.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) สระบุรี 6 *
25 มี.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน ชุมพร 6 *
05 มี.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนไพศาลี นครสวรรค์ 6 *
05 มี.ค 2556 ผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ นครสวรรค์ 6 *
21 ม.ค. 2556 ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) กาญจนบุรี 6 *
24 ธ.ค 2555 ผังเมืองรวมชุมชนสอง แพร่ 6 *
21 พ.ย 2555 ผังเมืองรวมชุมชนวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6 *
26 ต.ค 2555 ผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง ลพบุรี 6 *
17 ต.ค 2555 ผังเมืองรวมชุมชนศรีชนาลัย สุโขทัย 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)