ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
08 ก.พ. 2559 ผังเมืองรวมนนทบุรี นนทบุรี 2 09 ก.พ. 2559
ถึง 15 ก.พ. 2559
29 ม.ค. 2559 ผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) ศรีสะเกษ 3 01 ก.พ. 2559
ถึง 15 ก.พ. 2559
05 ม.ค. 2559 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์ 6 *
23 ธ.ค 2558 ชุมชนเกาะพยาม-เกาะช้าง ระนอง 6 *
21 ธ.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก นครนายก 6 *
16 พ.ย 2558 ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 6 *
13 พ.ย 2558 ผังเมืองรวมชุมชนท่าอุเทน นครพนม 6 *
22 ต.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนนครหลวง-อรัญญิก พระนครศรีอยุธยา 6 *
22 ต.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านนา นครนายก 6 *
22 ต.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนท่าลี่ เลย 6 *
13 ต.ค 2558 ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา สงขลา 6 *
28 ก.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 *
21 ก.ย. 2558 ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6 *
03 ก.ย. 2558 ผังเมืองรวมคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตราด 6 *
25 ส.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองบางคนที สมุทรสงคราม 6 *
21 ส.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนยางตลาด กาฬสินธุ์ 6 *
21 ส.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนกุดสิม กาฬสินธุ์ 6 *
20 ส.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6 *
10 ก.ค. 2558 เมืองเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 6 *
08 ก.ค. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนห้วยโก๋น น่าน 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)