ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
29 ก.ย. 2557 ชุมชนฉลุง สตูล 2 29 ก.ย. 2557
ถึง 05 ต.ค 2557
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก พิจิตร 3 29 ก.ย. 2557
ถึง 13 ต.ค 2557
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อุตรดิตถ์ 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ อุตรดิตถ์ 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง อ่างทอง 3 29 ก.ย. 2557
ถึง 13 ต.ค 2557
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6 *
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 6 *
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย หนองคาย 6 *
02 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 6 *
02 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 6 *
26 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 6 *
25 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 *
25 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ ชัยนาท 6 *
22 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 6 *
22 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6 *
22 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ระยอง 6 *
22 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6 *
20 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6 *
15 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล สตูล 6 *
14 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)