ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
17 ต.ค 2557 ชุมชนเกาะสุกร ตรัง 2 22 ต.ค 2557
ถึง 28 ต.ค 2557
08 ต.ค 2557 ชุมชนเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 3 20 ต.ค 2557
ถึง 03 พ.ย 2557
08 ต.ค 2557 ชุมชนคอนสาร ชัยภูมิ 2 17 ต.ค 2557
ถึง 23 ต.ค 2557
07 ต.ค 2557 ชุมชนท่าแซะ - เนินสันติ ชุมพร 3 14 ต.ค 2557
ถึง 28 ต.ค 2557
07 ต.ค 2557 ชุมชนพนม สุราษฎร์ธานี 3 22 ต.ค 2557
ถึง 05 พ.ย 2557
07 ต.ค 2557 ชุมชนย่านดินแดง-อิปัน-สินปุน สุราษฎร์ธานี 3 20 ต.ค 2557
ถึง 03 พ.ย 2557
29 ก.ย. 2557 ชุมชนฉลุง สตูล 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก พิจิตร 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อุตรดิตถ์ 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ อุตรดิตถ์ 6 *
19 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง อ่างทอง 6 *
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6 *
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 6 *
03 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย หนองคาย 6 *
02 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 6 *
02 ก.ย. 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 6 *
26 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 6 *
25 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 *
25 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ ชัยนาท 6 *
22 ส.ค 2557 ผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)