ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
02 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ลำพูน 2 03 มี.ค 2558
ถึง 09 มี.ค 2558
25 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ยโสธร 2 26 ก.พ. 2558
ถึง 04 มี.ค 2558
24 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนสามแยก ยโสธร 3 03 มี.ค 2558
ถึง 17 มี.ค 2558
23 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ ขอนแก่น 3 23 ก.พ. 2558
ถึง 09 มี.ค 2558
19 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ นครนายก 3 02 มี.ค 2558
ถึง 16 มี.ค 2558
10 ก.พ. 2558 เมืองระนอง ระนอง 3 19 ก.พ. 2558
ถึง 05 มี.ค 2558
26 ธ.ค 2557 เมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พัทลุง 6 *
19 ธ.ค 2557 ผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก ตราด 6 *
15 ธ.ค 2557 ผังเมืองรวมเมืองบางระจัน สิงห์บุรี 6 *
27 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม พิจิตร 6 *
21 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนท่าตะโก นครสวรรค์ 6 *
21 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนปากดง กำแพงเพชร 6 *
21 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย กำแพงเพชร 6 *
19 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู เพชรบูรณ์ 6 *
18 พ.ย 2557 ชุมชนเกาะแตน สุราษฎร์ธานี 6 *
15 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนสามชุก สุพรรณบุรี 6 *
15 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 6 *
15 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า นครสวรรค์ 6 *
13 พ.ย 2557 เมืองพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พังงา 6 *
03 พ.ย 2557 ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ราชบุรี 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)