ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
10 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ ตราด 2 16 เม.ย. 2558
ถึง 22 เม.ย. 2558
10 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร สระแก้ว 2 16 เม.ย. 2558
ถึง 22 เม.ย. 2558
02 เม.ย. 2558 เมืองหัวหิน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ประจวบคีรีขันธ์ 3 03 เม.ย. 2558
ถึง 28 เม.ย. 2558
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนอุโมงค์ ลำพูน 3 17 เม.ย. 2558
ถึง 01 พ.ค 2558
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร สุโขทัย 6 *
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง เชียงใหม่ 1 -
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) พังงา 3 07 เม.ย. 2558
ถึง 21 เม.ย. 2558
01 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนชานุมาน อำนาจเจริญ 3 08 เม.ย. 2558
ถึง 22 เม.ย. 2558
19 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 6 *
13 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ชัยนาท 4 21 เม.ย. 2558
05 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน เลย 6 *
05 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนวังสะพุง เลย 6 *
02 มี.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ลำพูน 6 *
25 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ยโสธร 6 *
24 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนสามแยก ยโสธร 6 *
23 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ ขอนแก่น 6 *
19 ก.พ. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ นครนายก 6 *
10 ก.พ. 2558 เมืองระนอง ระนอง 6 *
26 ธ.ค 2557 เมืองพัทลุง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) พัทลุง 6 *
19 ธ.ค 2557 ผังเมืองรวมชุมชนหาดเล็ก ตราด 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)