ค้นหาผังเมืองรวม จำแนกตามจังหวัด  

   สถานะ ณ วันปัจจุบัน :
   1. เตรียมโฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   2. โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์
   3. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง ผังเมืองรวมฯ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)


4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ
5. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
6. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันที่ประกาศ
ชื่อผังเมืองรวม
จังหวัด
สถานะ
ณ วันปัจจุบัน
วันที่ดำเนินการ
26 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนแม่ปืม พะเยา 1 -
26 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองภูซาง พะเยา 1 -
26 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนปัว น่าน 1 -
25 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมเมืองเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี 1 -
18 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชน กม. 5 ประจวบคีรีขันธ์ 3 25 พ.ค 2558
ถึง 08 มิ.ย. 2558
15 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนภูเรือ เลย 1 -
15 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 3 27 พ.ค 2558
ถึง 10 มิ.ย. 2558
15 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ อุดรธานี 2 27 พ.ค 2558
ถึง 02 มิ.ย. 2558
01 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง เชียงใหม่ 6 *
01 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่ 6 *
01 พ.ค 2558 ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก - ม่วงเจ็ดต้น อุตรดิตถ์ 6 *
23 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร สระแก้ว 6 *
23 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนสามโคก ปทุมธานี 6 *
20 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมเมืองเดชอุดม-โพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 *
10 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ ตราด 6 *
02 เม.ย. 2558 เมืองหัวหิน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ประจวบคีรีขันธ์ 6 *
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนอุโมงค์ ลำพูน 6 *
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร สุโขทัย 6 *
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง เชียงใหม่ 6 *
02 เม.ย. 2558 ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) พังงา 6 *
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ มิถุนายน 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)